TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ 14 nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày đăng 15/01/2019 | 22:05

Chiều ngày 15/01/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ quận lần thứ 14 nhiệm kỳ 2014 - 2019 với các nội dung: báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội, thông qua dự kiến Chương trình Đại hội, đề án nhân sự UB MTTQ Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đóng góp ý kiến lần 2 vào báo cáo Chính trị của Đại hội MTTQ quận; triển khai nội dung thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Phương Kiến Quốc – Phó bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận – Chủ trì Hội nghị; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đông đủ các vị UV UBMTTQ quận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh – UVTV , Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị

Xác định rõ mục tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam Quận là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các vị UV UBMTTQ quận nhiệm kỳ 2014 - 2019 dự Hội nghị lần thứ 14

Theo kế hoạch đề ra, đầu tháng 3/2019 tổ chức Đại hội MTTQ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại hội nghị tiếp tục có các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 2 MTTQ quận. Và Hội nghị đã thống nhất cao về chương trình Đại hội và đề án nhân sự UB MTTQ quận nhiệm kỳ 2019 - 2024, với số lượng 53 vị đảm bảo các thành phần cơ cấu theo quy định. Đặc biệt là quan tâm đến tỷ lệ ngoài Đảng và cơ cấu thành phần cá nhân tiêu biểu, các doanh nghiệp, Tôn giáo khác. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận và tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của các vị UVUBMTTQ quận; Ngoài việc tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp lần 2, đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên UBMTTQ quận tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến đóng góp lần 3 vào dự thảo báo cáo của MT quận và thực hiện tốt các đợt thi đua, các công trình, mô hình phần việc đã đăng ký của tổ chức, đơn vị mình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY