TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban bầu cử quận Cầu Giấy v/v ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 22/02/2021 | 10:59

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN