TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Ủy ban MTTQ phường Quan Hoa tham gia xây dựng chính quyền
Ngày đăng 01/04/2021 | 14:16

Tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Ủy ban MTTQ các cấp. Với vai trò của mình, Ủy ban MTTQ phường Quan Hoa đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ và mọi tầng lớp Nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện tốt vai trò là nhịp cầu nối huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền.

Ủy ban MTTQ phường luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về các tổ dân phố, khu dân cư; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo...

Cùng với hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ phường tích cực phối hợp với chính quyền duy trì tốt hoạt động của các tổ hòa giải, nhóm nòng cốt trong cộng đồng dân cư. Ban Thanh tra nhân dân được kiện toàn đã phát huy tốt vai trò của mình trong giám sát việc bầu cử tổ trưởng dân phố, giám sát quá trình thi công các công trình phúc lợi, các công trình an sinh xã hội, các công trình thực hiện chương trình mục tiêu trên địa bàn. Trong việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và đề án xây dựng "Nếp sống văn hoá văn minh đô thị", Ủy ban MTTQ phường là đơn vị thường trực chủ động đẩy mạnh thực hiện các nội dung của phong trào, góp phần nâng cao chất lượng  danh hiệu "gia đình văn hóa", "tổ dân phố văn hóa".

Từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay, để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn phường tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, là “cầu nối” góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

 - Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trọng sạch, vững mạnh.

 - Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có phẩm chất, bản lĩnh chính trị và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Mặt trận.

 -  Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành kiểm tra, giám sát theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đảm bảo đúng luật, bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là Ngày Hội của Nhân dân. 

Với ý chí quyết tâm cao và trên tinh thần "đoàn kết, dân chủ, đổi mới", trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ phường Quan Hoa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chương trình phối hợp, thể hiện rõ vai trò của MTTQ trong việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền thật sự là của dân, do dân, vì dân, xây dựng phường Quan Hoa ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

PHƯỜNG QUAN HOA