TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Cầu Giấy quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày đăng 18/06/2020 | 16:05  | View count: 121

Quận Cầu Giấy là quận có tốc độ đô thị hóa cao, dân số cơ học tăng nhanh, trên địa bàn quận có nhiều người nước ngoài, học sinh, sinh viên, người lao động tỉnh ngoài tạm trú và làm việc. Trong những năm qua, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của quận được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, nhiều tuyến đường mới và khu đô thị được hoàn thành đưa vào sử dụng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015-2020 và 05 Chương trình công tác toàn khóa, đặc biệt Chương trình số 09-CTr/QU của Quận ủy Cầu Giấy (cụ thể hóa Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy) về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020” là một trong 05 Chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy Cầu Giấy, trong đó, công tác phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được quận chú trọng đẩy mạnh.

5 năm qua, Chương trình số 09-CTr/QU của Quận ủy Cầu Giấy đã được chỉ đạo thực hiện một cách tập trung, đồng bộ. Các nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả từ quận đến cơ sở gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố về văn hóa và con người đã  đi vào thực tiễn cuộc sống với những cách làm sáng tạo, phù hợp và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Các nhiệm vụ của Chương trình đã được thực hiện một cách toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận, tạo động lực quan trọng trong tiến trình xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoạt động văn hóa được chú trọng phát triển. Các thiết chế văn hóa từ quận đến phường được quan tâm đầu tư, đặc biệt là thiết chế văn hóa ở Tổ dân phố. Quận đã xây dựng, cải tạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận và 14 nhà họp Tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng kinh phí 58.878 triệu đồng; Đầu tư lắp đặt trên 800 thiết bị luyện tập thể thao ngoài trời tại 78 điểm công cộng tại 8/8 phường và 06 trường học với tổng kinh phí từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa là 13,5 tỷ đồng; Hoàn thành và đưa vào sử dụng mới 02 Nhà văn hóa tổ dân phố tại phường Dịch Vọng và Dịch Vọng Hậu. Đến nay, trên địa bàn quận có 195 nhà họp tổ dân phố và nhà sinh hoạt cộng đồng, 81 sân chơi được duy trì hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao trong Nhân dân.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh với nhiều loại hình câu lạc bộ cơ sở. Tỷ lệ người tham gia sinh hoạt văn hóa và luyện tập thể dục thể thao ngày càng cao (Năm 2016: Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên đạt 39,5%; tỷ lệ hộ gia đình luyện tập TDTT thường xuyên đạt 30,5%. Năm 2019: Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên đạt 41,35%; tỷ lệ hộ gia đình luyện tập TDTT thường xuyên đạt 32,7% ). Công tác quản lý, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm chỉ đạo sát sao. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được quận xác định là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng văn hóa ngay từ cơ sở. Thông qua đó, nhiều mô hình văn hóa phát triển đa dạng, phong phú; nhiều phong trào được phát động, triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa đều đạt và vượt chỉ tiêu mà Chương trình đã đề ra (Tỷ lệ Gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 90%, tỷ lệ Tổ dân phố văn hóa đạt trên 80%).

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) của Đảng bộ quận đề ra. Xác định đây là khâu đột phá trong thực hiện Chương trình 09-CTr/QU của Quận ủy và Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, quận đã tập trung đẩy mạnh thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đồng thời đưa vào giảng dạy cho tất cả học sinh các cấp học trên địa bàn quận bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” và Chương trình Lịch sử Đảng, Lịch sử truyền thống cách mạng quận Cầu Giấy tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn. Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh được quan tâm đẩy mạnh với nhiều mô hình mới thiết thực. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả.

Quận ủy Cầu Giấy trao tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện

Chương trình số 09-CTr/QU giai đoạn 2015-2020

Có thể nói, việc phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong 05 năm qua trên địa bàn quận Cầu Giấy đã và đang góp phần tích cực trong việc vun đắp những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong thời gian tới, quận Cầu Giấy tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa cốt lõi, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở cơ sở một cách hiệu quả gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, các Tổ dân phố, trong mỗi gia đình và trong các tầng lớp Nhân dân nhằm góp phần xây dựng quận Cầu Giấy và Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN