TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 13/10/2020 | 10:30  | View count: 114

Xem nội dung tại đây.

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN