TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Ngày đăng 30/07/2018 | 08:59  | View count: 335

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN