TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 11/02/2019 | 16:04  | View count: 1227

UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019. Theo đó, tập trung triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Thành phố nhằm xem xét, đánh giá đầy đủ và toàn diện về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn; Kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và hạn chế trong thi hành pháp luật đồng thời kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Trong năm 2019 sẽ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành và UBND phường trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và Nhân dân trong giám sát thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các phường về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Từng bước đưa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào nề nếp, góp phần tích cực trong quản lý, điều hành công tác trên địa bàn quận.

UBND quận yêu cầu các đơn vị phối hợp với Đoàn kiểm tra của quận: Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm theo quy định. Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận và Trưởng ban Quản lý khu công nghệ thông tin tập trung căn cứ thời gian kiểm tra, khảo sát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các nội dung theo quy định để phục vụ Đoàn kiểm tra.

Ngoài ra, sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận; Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG TƯ PHÁP