TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp theo Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/09/2021 | 14:32  | View count: 208

Ngày 25/8/2021 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4016/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp nhằm giảm bớt giấy tờ, thời gian đi lại, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu, cụ thể:

A. CẤP HUYỆN

1. Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch

3. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

4. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

5. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

6. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

7. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài.

8. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

9. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

10. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

11. Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

13. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ,con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch

14. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

15. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

16. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

17. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

B. CẤP XÃ

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

3. Cấp bản sao trích lục hộ tịch

4. Đăng ký khai sinh

5. Đăng ký kết hôn

6. Đăng ký nhận cha, mẹ, con

7. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

8. Đăng ký khai tử

9. Đăng ký khai sinh lưu động

10. Đăng ký kết hôn lưu động

11. Đăng ký khai tử lưu động

12. Đăng ký giám hộ

13. Đăng ký chấm dứt giám hộ

14. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

15. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16. Đăng ký lại khai sinh

17. Đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

18. Đăng ký lại kết hôn

19. Đăng ký lại khai tử

Các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp cấp huyện và cấp xã thuộc mục I phụ lục 02 và mục I, III phụ lục 03 quy định tại Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội hết hiệu lực từ ngày 25/8/2021./.

PHÒNG TƯ PHÁP