TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận
Ngày đăng 23/11/2021 | 11:41  | View count: 28

Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên luôn được UBND quận Cầu Giấy quan tâm, chỉ đạo. Thông qua kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đang cư trú trên địa bàn trên địa bàn quận được tăng cường.

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp gồm: Luật thanh niên 2020; Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi); bộ luật lao động; Luật bảo vệ môi trường; Luật biên phòng; Luật người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; Luật cư trú (sửa đổi); Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; luật an toàn giao thông; luật hôn nhân và gia đình; luật nghĩa vụ quân sự; luật lực lượng dự bị động viên; các quy định về giới và sức khỏe sinh sản vị thành niên; luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; kỹ năng phòng tránh hỏa hoạn và đuối nước… Đồng thời, tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật thực hiện chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; phòng, chống dịch COVID-19.

2. Kết quả triển khai thực hiện

Kết quả đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn quận được khẳng định trong Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án, báo cáoTổng kết công phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận hằng năm, nổi bật là:

Về nhận thức pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống thanh thiếu niên trên địa bàn được nâng cao. 100% thanh thiếu niên trong các trường học được phổ biến Hiến pháp, Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên, Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Luật hình sự, Luật Phòng chống ma túy, đặc biệt là quyền của trẻ em. Đã tổ chức ký cam kết thực hiện Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Đã có 100% học sinh và phụ huynh các trường đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc.

Đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan và kết quả là những hành vi vi phạm pháp luật được thuyên giảm và tái hòa nhập tốt với cộng đồng.

Trong năm 2021, trên địa bàn toàn quận đã tổ chức được 178 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các văn văn bản pháp luật, có hơn 1.100 cơ quan, đơn vị, trường học với số lượng hơn 35.000 lượt người tham gia.

Ở quy mô cấp quận đã tổ chức được 122 Hội nghị về: phòng, cháy chữa cháy; quản lý và sử dụng pháo; tập huấn về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; phòng chống thiên tai; bình đẳng giới; phòng chống mua bán người; an toàn vệ sinh lao động; phòng chống bạo lực học đường…

Ở quy mô cấp phường đã tổ chức 56 Hội nghị, tập trung phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành…

Trong năm 2020, 2021, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 như hạn chế đi lại, tập trung đông người…Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã được thay đổi dần sang hình thức trực tuyến để đáp ứng tình hình mới. UBND quận đã chỉ đạo và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận, UBND các phường, các trường học trên địa bàn tăng cường lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các phong trào, hoạt động Đoàn, Hội; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, đảm bảo thiết thực, đi vào chiều sâu, xuất phát từ nhu cầu thực sự của thanh thiếu niên và gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm, phù hợp với tâm lý và lứa tuổi thanh thiếu niên./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN