TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Một số nội dung cơ bản của Luật hộ tịch năm 2014

Ngày đăng 29/06/2020 | 11:16 AM  | View count: 907
Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng luôn được các quốc gia quan tâm thực hiện. Hoạt động này còn...

Triển khai mô hình “Cầu thang pháp luật”

Ngày đăng 24/06/2020 | 03:29 PM  | View count: 474
Ngày 24/6/2020, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo mô...

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại rượu bia

Ngày đăng 18/06/2020 | 04:07 PM  | View count: 465
Ngày 18/6/2020, phường Mai Dịch phối hợp với Hội Luật gia quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/ 2019/ NĐ-CP ngày 30/12/2019 của...

Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Ngày đăng 16/06/2020 | 08:47 AM  | View count: 1701
Luật Hôn nhân và Gia đình được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam  thông qua ngày 19/6/2014. Luật này có 9...

Bài tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 25/05/2020 | 02:36 PM  | View count: 1745
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội và công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật...

Luật Thư viện góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của Nhân dân

Ngày đăng 21/05/2020 | 11:43 AM  | View count: 372
Ngày 21/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện gồm 6 c hương, 52 Đ iều với các quy định chung ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Tư pháp Việt Nam

Ngày đăng 16/05/2020 | 04:47 PM  | View count: 677
Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm và dày công xây dựng Đảng ta thành một khối vững mạnh, trong sạch, chăm lo...

Một số nội dung mới, cơ bản của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Ngày đăng 15/05/2020 | 03:59 PM  | View count: 489
Sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò của mình và đạt được nhiều kết quả rất...

Nét đẹp trong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp theo gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”

Ngày đăng 11/05/2020 | 03:37 PM  | View count: 656
Ngay từ những năm đầu của Chính quyền nhân dân, dân chủ cộng hòa, trong điều kiện khi cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp...