TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Luật đo đạc và bản đồ

Ngày đăng 30/07/2018 | 09:04 AM  | View count: 452
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực kể từ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:59 AM  | View count: 333
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày...

Luật Tố cáo

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:55 AM  | View count: 385
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi...

Luật An ninh mạng

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:51 AM  | View count: 331
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ...

Luật Quốc phòng

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:45 AM  | View count: 307
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực kể từ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:41 AM  | View count: 316
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực từ...

Luật cạnh tranh

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:38 AM  | View count: 258
Luật cạnh tranh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Xem nội dung tại...

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Ngày đăng 26/07/2018 | 05:39 PM  | View count: 578
Âm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú đời sống tinh thần của con...

Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/07/2018 | 10:33 PM  | View count: 325
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Bài tuyên truyền về thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 06/07/2018 | 03:32 PM  | View count: 616
Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...