TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 15/10/2020 | 03:36 PM  | View count: 647
Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban...

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 15/10/2020 | 08:41 AM  | View count: 112
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Bài tuyên truyền về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020

Ngày đăng 13/10/2020 | 03:41 PM  | View count: 2261
Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã...

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:20 AM  | View count: 361
Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm 5 ...

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 04/10/2020 | 10:24 AM  | View count: 320
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...

Chính phủ ban hành nghị định quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 25/09/2020 | 03:18 PM  | View count: 273
Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp...