ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức giao ban Ủy ban MTTQ các phường
Ngày đăng 07/12/2018 | 09:34  | View count: 206

Chiều ngày 07/12/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy  tổ chức hội nghị  giao ban công tác Mặt trận và báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024, đóng góp ý kiến lần 2 vào báo cáo Chính trị của Đại hội MTTQ quận và góp ý kiến vào thông báo tham gia xây dựng Chính quyền năm 2018 trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND quận; đôn đốc việc thực hiện các mô hình, công trình đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận - Chủ trì Hội nghị; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát tổ chức cộng đồng các phường.

Đ ồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV , Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Chủ trì hội nghị

Xác định rõ mục tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận, phối hợp với Ban Tuyên giáo quận ủy tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ Đại hội, kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ qua và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo kế hoạch đề ra, đã có 6/8 phường tổ chức xong Đại hội, trong tháng 12/2018 còn hai phường sẽ tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp phường. Tại hội nghị đã có 07 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị ĐH MTTQ quận và Thông báo tham gia xây dựng Chính quyền của quận; các ý kiến đóng góp thẳng thắn, đi vào cụ thể từng nội dung về hạn chế, tồn tại. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy biểu dương các phường đã chủ động tham mưu tổ chức thành công Đại hội; Ngoài việc tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp tại Đại hội, tiếp tục nghiên cứu hôm nay các đồng chí tham gia các ý kiến đóng góp lần 2 vào dự thảo báo cáo của MTTQ quận và đóng góp những ý kiến rất thực tế còn tồn tại trong việc giải quyết của Chính truyền trên địa bàn các phường để bổ sung vào thông báo tham gia xây dựng Chính quyền năm 2018 của MTTQ quận. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam hai phường còn lại làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường theo đúng kế hoạch đã đề ra. Các Ban công tác Mặt trận tiếp tục hoàn thành tốt các đợt thi đua, các công trình, mô hình phần việc đã đăng ký chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

UỶ BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY