ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội CCB quận trong công tác kiểm tra, giám sát
Ngày đăng 24/07/2019 | 10:32  | View count: 156

Sau Đại hội CCB quận, nhiệm kỳ 2017-2019  đến nay, tổ chức Hội các cấp, trực tiếp là Thường trực, Thường vụ Ban Chấp hành, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, coi công tác kiểm tra, giám sát là một chức năng lãnh đạo, một nhiệm vụ công tác của tổ chức Hội các cấp.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022) của Hội CCB quận, hàng năm Ban Chấp hành Hội CCB quận đã xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung sau:

1.Các cấp Hội cần bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch  kiểm tra, giám sát của BCH, Ban Kiểm tra

2. Hàng năm các tổ chức Hội kiểm tra 25% tổ chức Hội cơ sở và 25% chi hội; Giám sát 100% tổ chức Hội và hội viên theo phân cấp; Kiểm tra 100% tổ chức Hội và hội viên khi có dấu hiệu vi phạm

3. Phối hợp với UB MTTQ, các đoàn thể CT-XH và các cơ quan chức năng, triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217/QĐ-TW và Quyết định 218/QĐ-TW của  Bộ Chính trị (Khóa XI) theo nhiệm vụ được cấp ủy giao và yêu cầu của Ủy ban MTTQ cung cấp.

Quán triệt các nhiệm vụ trên, 6 tháng đầu năm 2019 Ban Chấp hành Hội CCB quận, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Hội trực thuộc, hoàn thành toàn diện các mặt công tác Hội, trong đó đã triển khai kiểm tra, giám sát 03 Hội cơ sở, 29 chi hội đạt trên 50% kế hoạch năm. Qua kiểm tra giúp cho Hội cơ sở kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp. Đặc biệt chú trọng nội dung kiểm tra giám sát tổ chức Hội và hội viên trong chấp hành chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Hội, thực hiện quy trình kiểm tra xử lý kỷ luật nội bộ.

Ngoài ra, các tổ chức Hội còn phối hợp với các đoàn thể, cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và của địa phương như: Kiểm tra triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; kiểm tra vay vốn ngân hàng CSXH; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong tổ chức Hội…

Kết quả kiểm tra, giám sát Hội cơ sở và chi hội được Thường trực Hội CCB quận đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao,  động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ  của Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội CCB quận, Nghị quyết của Đảng ủy phường và nhiệm vụ của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội TSVM, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền, niềm tin yêu của nhân dân.    

THƯỜNG TRỰC CỰU CHIẾN BINH QUẬN