CÔNG KHAI LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CẢI TẠO XÂY DỰNG LẠI KHU TẬP THỂ NGHĨA TÂN