CÔNG TÁC ĐẢNG

Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy trong tạo nguồn phát triển đảng viên
Ngày đăng 26/03/2024 | 15:11  | View count: 405

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên (nhất là trong học sinh THPT và sinh viên các trường cao đẳng, đại học) là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn nhằm giới thiệu đoàn viên ưu tú, bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, công tác thanh niên là vấn đề quan trọng của Đảng và dân tộc. Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên nói chung, xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” khẳng định: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng chỉ rõ: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”, xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước.

Xác định vai trò quan trọng của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nói riêng, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, việc Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển Đảng trong thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đoàn Thanh niên không ngừng phát huy vai trò của mình thông qua công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên. Trong năm 2023, các tổ chức đoàn đã giới thiệu gần 180 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã xét và kết nạp được 48 đoàn viên, thanh niên ưu tú vào Đảng (bằng 26,7% số lượng đảng viên mới), trong đó có 08 học sinh THPT. Nhiều đồng chí đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối kết quả đã đạt được và phát huy tốt vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác tạo nguồn, phát triển Đảng, trong thời gian tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, xây dựng Đoàn thanh niên thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lịch sử của Ðảng và dân tộc, lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa, ý thức công dân để không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cao đẹp cho thanh niên, hình thành thế hệ thanh niên có những phẩm chất tốt đẹp, quyết tâm hành động thực hiện thành công mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị về Đảng, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng để đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên cần được triển khai với nội dung và hình thức phong phú như: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn, các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn có ý nghĩa thiết thực như “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Ngày Chủ nhật đỏ”, tổ chức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,...; Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm... Các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,...

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao Quyết định kết nạp Đảng

cho đoàn viên ưu tú Võ Thị Hoàng An (Học sinh Trường THPT Yên Hòa)

Hai là, chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các phong trào, hoạt động sẽ tạo động lực cho đoàn viên rèn luyện, cống hiến, tạo môi trường cho thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Xây dựng Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Ðảng. Đoàn Thanh niên trực tiếp tham gia công tác phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú, giáo dục và rèn luyện đảng viên trẻ, góp phần xây dựng Đảng về tổ chức. Đây là nguồn lực to lớn, có chất lượng vừa làm cho tổ chức Đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng cần thực hiện đúng quy trình, coi trọng chất lượng chính trị để nâng cao tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội có phẩm chất, đạo đức tốt và năng lực, trí tuệ về chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm hơn nữa việc phát hiện, trọng dụng nhân tài trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng công tác vận động quần chúng thanh niên trong công tác dân vận của Đảng.

Đảng bộ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho học sinh nhân dịp

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - 19/5/2023

Ba là, tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Tiếp tục phát huy vai trò của mình trong xây dựng Đảng, các cấp bộ đoàn cần tích cực tham gia góp ý, xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội thường xuyên, đặc biệt là việc giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Luật Thanh niên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, chính sách giảm nghèo, thực hiện Luật trẻ em, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em và công tác thanh niên… Triển khai thêm nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng vận động các tầng lớp thanh niên tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, nâng cao năng lực nhận thức, hiểu biết của mình về Đảng, về các mặt đời sống xã hội, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các tổ chức đoàn cần chủ động, xung kích, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, đồng thời bám sát nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của người đoàn viên. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách, để thanh niên trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước./.

CỘNG TÁC VIÊN