HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Publish date 28/06/2021 | 17:30  | View count: 9885

Địa chỉ: số 36 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

  1. 1

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch HĐND quận

0243 833 0600

  1. 2

Lương Mậu Hùng

Phó Chủ tịch HĐND quận

0243 833 0719

 

CÁC BAN HĐND QUẬN CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Ban Pháp Chế

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

  1. 1
Nguyễn Huy Qunag

Trưởng Ban

0243 767 2522

  1. 2

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng Ban

0243 767 6712

 

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

  1. 1

Chu Thị Tuyết Anh

Trưởng Ban

0243 767 2522

  1. 2

Phạm Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng Ban

0243 767 6712


VĂN PHÒNG HĐND-UBND QUẬN