CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 01/2024 lần 1)

Publish date 06/03/2024 | 04:53 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 01/2024 lần 1)

Publish date 02/02/2024 | 01:10 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 09/2023 lần 1)

Publish date 21/09/2023 | 04:46 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 08/2023 lần 1)

Publish date 03/08/2023 | 05:08 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 07/2023 lần 3)

Publish date 26/07/2023 | 05:41 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 07/2023 lần 2)

Publish date 19/07/2023 | 04:47 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 7 năm 2023 lần 1)

Publish date 17/07/2023 | 06:41 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 06/2023 lần 1)

Publish date 01/06/2023 | 10:35 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 05/2023 lần 1)

Publish date 30/05/2023 | 05:35 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ  

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022

Publish date 13/04/2023 | 03:46 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 01/2023 lần 1)

Publish date 16/01/2023 | 03:50 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 10/2022 lần 2)

Publish date 26/10/2022 | 03:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 10 năm 2022 lần 1)

Publish date 24/10/2022 | 08:10 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 9 năm 2022 lần 1)

Publish date 23/09/2022 | 06:11 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 8 năm 2022 lần 1)

Publish date 18/08/2022 | 10:08 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 7 năm 2022 lần 1)

Publish date 26/07/2022 | 02:38 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 6 lần 1 năm 2022)

Publish date 03/06/2022 | 03:47 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 3 năm 2022)

Publish date 31/05/2022 | 03:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 2 năm 2022)

Publish date 30/05/2022 | 03:53 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ