CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe mô tô, xe máy sang tên qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ

Ngày đăng 13/12/2016 | 02:26 PM
Thực hiện Công văn số 763/CV-CAQ ngày 01/12/2016 của Công an quận Cầu Giấy về việc thông báo và việc hướng dẫn thủ tục đăng ký xe...

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/12/2016 | 02:24 PM
Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/ADIS đến năm 2020 và tầm...

Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017

Ngày đăng 13/12/2016 | 02:11 PM
Căn cứ Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số...