CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

QĐ v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2024

29/12/2023 | 04:47 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2022

27/07/2023 | 04:16 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2023

10/07/2023 | 04:59 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2023

10/07/2023 | 04:04 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý I năm 2023

10/07/2023 | 03:03 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

QĐ về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2023

30/12/2022 | 08:42 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2022

01/08/2022 | 11:15 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2022

01/08/2022 | 10:06 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2021

25/07/2022 | 11:12 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý I năm 2022

11/05/2022 | 11:18 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2022

04/01/2022 | 11:50 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý III năm 2021

01/11/2021 | 09:46 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2020

29/10/2021 | 09:50 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý I năm 2021

16/04/2021 | 09:53 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2020

19/01/2021 | 03:57 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý IV năm 2020

19/01/2021 | 02:55 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2021

31/12/2020 | 05:16 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

31/12/2020 | 05:05 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý III năm 2020

26/10/2020 | 04:31 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

21/07/2020 | 05:12 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH