HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Ngày đăng 22/09/2018 | 12:08  | View count: 4451

Địa chỉ: số 36 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch HĐND quận

0243 833 0600

 1. 2

Lương Mậu Hùng

Phó Chủ tịch HĐND quận

0243 833 0719

 1. 3

Chu Thị Tuyết Anh

Phó Chủ tịch HĐND quận

0243 833 0477

 

CÁC BAN HĐND QUẬN CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Ban Pháp Chế

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Lê Thị Tú

Trưởng Ban

0243 834 1307

 1. 2

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng Ban

0243 839 8866

 1. 3

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên

0243 833 6554

 1. 4

Trần Trọng Đình

Ủy viên

0243 833 5017

 1. 5

Vũ Thị Thủy

Ủy viên

0243 587 4429

 

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Nguyễn Huy Quang

Trưởng Ban

0243 767 2522

 1. 2

Phạm Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng Ban

0243 767 6712

 1. 3

Phạm Ngọc Anh

Ủy viên

0243 834 9201

 1. 4

Lương Mậu Hùng

Ủy viên

0243 833 0719

 1. 5

Nguyễn Đức Tuyên

Ủy viên

0243 221 5539

 

THÀNH VIÊN CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Phường Nghĩa Đô

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tổ trưởng

0243 753 3050

 1. 2

Nguyễn Văn Chiến

 

0243 767 2522

 1. 3

Đỗ Thị Minh Lam

 

0243 767 5477

 1. 4

Đỗ Thị Thu Hà

 

0243 833 5167

 1. 5

Trần Xuân Cương

 

0904.998.338

 

2. Phường Nghĩa Tân

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Vũ Thị Thủy

Tổ trưởng

0243 587 4429

 1. 2

Nguyễn Minh Hiển

 

0243 833 2891

 1. 3

Bế Thị Vân Anh

 

0977.053.616

 1. 4

Dương Cao Thanh

 

0913.534.991

 

3. Phường Mai Dịch

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Phạm Vũ Hòa

Tổ trưởng

0243 834 0223

 1. 2

Bùi Tuấn Anh

 

0243 767 5352

 1. 3

Nguyễn Thị Thanh

 

0243 833 6554

 1. 4

Phan Thị Thu Hà

 

0243 833 0476

 1. 5

Lê Thị Thu Trang

 

0443 834 8760

 1. 6

Vũ Quang Huy

 

0963.571.719

 

4. Phường Dịch Vọng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Lương Mậu Hùng

Tổ trưởng

0243 833 0719

 1. 2

Nguyễn Văn Sơn

 

0243 766 3933

 1. 3

Phạm Thị Thanh Xuân

 

0243 767 6712

 1. 4

Lê Thị Hương

 

0963.221.168

 

5. Phường Dịch Vọng Hậu

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Đào Trung Dũng

Tổ trưởng

0243 754 9266

 1. 2

Phạm Văn Triển

 

0243 833 5391

 1. 3

Phan Thị Hồng Minh

 

0243 833 0746

 1. 4

Nguyễn Mạnh Hùng

 

0243 839 8866

 1. 5

Nguyễn Đức Tuyên

 

0243 221 5539

 

6. Phường Quan Hoa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tổ trưởng

0243 767 0397

 1. 2

Lê Thị Hồng

 

0904.366.109

 

7. Phường Yên Hòa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Nguyễn Huy Quang

Tổ trưởng

0243 833 3629

 1. 2

Lê Thị Tú

 

0243 834 1307

 1. 3

Chu Thị Tuyết Anh

 

0243 833 0477

 1. 4

Phạm Ngọc Anh

 

0243 834 9201

 1. 5

Phùng Văn Thành

 

0972.524.116

 1. 6

Dương Văn Thuật

 

0913.186.668

 

8. Phường Trung Hòa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. 1

Phan Thanh Vĩnh

Tổ trưởng

0243 556 5084

 1. 2

Phương Kiến Quốc

 

0243 833 0600

 1. 3

Trần Việt Hà

 

0243 833 0720

 1. 4

Trần Trọng Đình

 

0243 833 5017

 1. 5

Nguyễn Thị Vân Khanh

 

0243 795 5763

 1. 6

Lê Kim Anh

 

0912.148.947