THÔNG BÁO

Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 28/03/2019 | 05:16  | View count: 992

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố;

UBND quận đã ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở quận Cầu Giấy năm 2019. Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, các thông tin thu thập được là cơ sở để các cấp, các ngành đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời cũng là căn cứ để xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 quận Cầu Giấy.

Căn cứ tình hình thực tiễn và để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra) trên địa bàn quận, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu:

1. Chi c ục Thống kê (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo)

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ngành liên quan, căn cứ phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Kế hoạch Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Thành phố và điều kiện kinh tế - xã hội của Quận, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Quận xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn Quận.

- Đề xuất nội dung thực hiện, thống nhất với một số phòng, ngành liên quan rà soát, bổ sung các nội dung, tiêu chí cần điều tra riêng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận; báo cáo tổng hợp nhanh kết quả các chỉ tiêu thống kê về dân số và một số chỉ tiêu phục vụ quận.

- Phối hợp Phòng Tài chính và kế hoạch xây dựng dự toán và hướng dẫn, công khai các khoản được chi theo chế độ cho Ban Chỉ đạo cấp phường để triển khai kịp thời các công việc Tổng điều tra theo đúng kế hoạch; Kinh phí tổng điều tra phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ, định mức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Theo dõi, báo cáo Thường trực Quận ủy, Lãnh đạo UBND quận về tình hình tổ chức, triển khai cuộc Tổng điều tra và việc thực hiện Chỉ thị này.

2. Các phòng, ban, ngành thuộc quận

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công,chủ động phối hợp Chi cục Thống kê quận tổ chức,triển khai cuộc Tổng điều tra đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, thời điểm, thời gian quy định; thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an toàn cho cuộc Tổng điều tra, kiểm tra và giám sát thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn quận.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý nắm rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra và có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của các điều tra viên; tích cực hưởng ứng hình thức điều tra bằng phiếu điện tử, phiếu trực tuyến.

3. Đảng ủy - HĐND - UBND các phường

- Tổ chức chỉ đạo, thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng nội dung hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Quận.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng,…) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

- Chủ động tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra để các cấp, các phòng, ban, mọi người dân trên địa bàn nắm rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra và có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của các điều tra viên; tích cực hưởng ứng hình thức điều tra bằng phiếu điện tử, phiếu trực tuyến và tạo điều kiện để điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ động bố trí, hỗ trợ kinh phí hoạt động, kinh phí tuyên truyền và những công việc liên quan đến phục vụ theo yêu cầu quản lý của cấp mình.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo Quận (qua Chi cục Thống kê - Cơ quan Thường trực) để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc vượt quá thẩm quyền, UBND các phường báo cáo UBND quận để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận

Phối hợp với chính quyền các cấp, vận động nhân dân, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải nội dung Chỉ thị. Xem chi tiết tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN